Oferta Edukacyjna

 W ramach Ośrodka funkcjonują:

1.    Szkoła Podstawowa dla dzieci:
a)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

b)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
c)    klasy dla dzieci z autyzmem 

2.    Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
*kierunek – kucharz
*kierunek – cukiernik

3.    Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym – szkoła ponadgimnazjalna kształcąca w zakresie gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, krawiectwa i introligatorstwa.

4.    Internat dla wychowanków
W czasie pobytu w naszej placówce zapewniamy dzieciomi młodzieży opiekę: wychowawczą, pedagogiczno – psychologiczną, logopedyczną, medyczną oraz atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego.

Ośrodek posiada pracownię komputerową, salę do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i pracownię logopedyczną wyposażoną w EEG Biofeedback.

– to nowoczesna bezpieczna metoda treningu pracy mózgu. Trening EEG Biofeedback wycisza nadpobudliwość psychoruchową, niepokoje i lęki, relaksuje, znosi agresję, poprawia nastrój, samoocenę i stosunki z otoczeniem, umożliwia równoczesną aktywację procesów myślowych pomagając tym samym w nauce i pracy.

W ośrodku działają:
* drużyna harcerska „NIEPRZETARTEGO SZLAKU”.
* Stowarzyszenie Sportowe „SPRAWNI – RAZEM” i „OLIMPIADY SPECJALNE” w ramach których, młodzież bierze udział w różnych zawodach sportowych na terenie całego kraju i za granicą.
* koła zainteresowań, np.: KOŁO PLASTYCZNE, PRZYRODNICZE, WOKALNO-RECYTATORSKIE, SPORTOWO-REKREACYJNE, GRUPA GOSPODARCZA, PIERWSZEJ POMOCY i inne.

Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty związane tylko z wyżywieniem wychowanków. Odpłatność uzależniona jest od dochodu na jednego członka rodziny.
    Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na fachową pomoc zorganizowaną przy współpracy z GOPS i PCPR oraz mogą być zwolnieni z odpłatności za wyżywienie.

WYMAGANE  DOKUMENTY
1.    Orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
2.    Podanie o przyjęcie do szkoły.
3.    Podanie o przyjęcie do internatu.
4.    Skrócony akt urodzenia dziecka z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały.
5.    Świadectwo ukończenia klasy, szkoły (po zakończeniu roku szkolnego).
6.    Jedno zdjęcie  – do legitymacji szkolnej.
7.    Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu – kucharz, cukiernik.
8.    Książeczka zdrowia (Branżowa Szkoła I stopnia).

W/w dokumenty wraz z podaniem należy złożyć do Starostwa Powiatowego (zgodnie z miejscem zamieszkania) a następnie przesłać do Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6 z prośbą o skierowanie do naszego ośrodka.