Historia Ośrodka

Początki szkolnictwa specjalnego w Łosicach

Początki szkolnictwa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Łosicach sięgają roku 1969, kiedy to przy Szkole Podstawowej Nr 2 zostały utworzone klasy specjalne dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do tego czasu dzieci te nie znalazły miejsca we właściwych placówkach, ponieważ na naszym terenie nie istniało tego rodzaju szkolnictwo. W 1969 roku powstały 4 klasy, w których nauka odbywała się w zespołach łączonych, z liczbą 28 uczniów. Dla tych klas przyznano 2 sale lekcyjne. Zajęcia prowadziły dwie nauczycielki: pani Maria Szymczuk i pani Jadwiga Brzezińska.

Szkoła Podstawowa Specjalna

W 1970 roku utworzono Szkołę Podstawową Specjalną przy ulicy Bialskiej. Kierownikiem szkoły została pani Maria Szymczyk. W szkole w tym czasie uczyli pani Stefania Tomaszewska i Stanisława Lelejko oraz czworo nauczycieli na ½ etatu. Szkoła posiadała wówczas 3 sale lekcyjne, w których naukę odbywały 4 oddziały liczące 38 uczniów.
Kolejnym dyrektorem szkoły była pani Eugenia Tarasiuk, która funkcję tę sprawowała w latach 1974-1978. W tym okresie następował polny rozwój szkoły. Istniało wówczas 6 oddziałów z klasami od III do VIII a kadra pedagogiczna liczyła 8 osób. Przy szkole utworzono świetlicę z dożywianiem, z której korzystały wszystkie dzieci uczące się w szkole. Kierownikiem świetlicy była pani Zdzisława Kamińska. Na bieżąco dokonywano remontów i modernizacji budynku, doprowadzono wodę. Uzupełniano także wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe.
Pierwszych 14-tu absolwentów opuściło szkołę w 1973 roku.

Państwowy Zakład Wychowawczy 

Ważnym etapem w rozwoju placówki było powołanie Państwowego Zakładu Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, zdrowych fizycznie na mocy decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej z dnia 1 sierpnia 1978 roku. Był to wówczas jedyny zakład na terenie ówczesnego województwa bialskopodlaskiego dla klas IV-VIII. W obrębie zakładu mieściły się Szkoła Podstawowa przy ulicy Bialskiej oraz nowoutworzony Internat przy ulicy Czarkowskiego. Stanowisko dyrektora powierzono pani Jadwidze Leszczyńskiej, która pełniła je do 31 grudnia 2004 roku, zaś pierwszym kierownikiem internatu został pan Alfred Matelski. W zakładzie  przebywało wówczas 81 wychowanków, którzy zajmowali 22 pokoje sypialne wyposażone w niezbędny sprzęt.
Szkoła ,do której uczęszczały wówczas dzieci oddalona była o ponad 1 km od internatu. Nauka odbywała się w trudnych warunkach, ponieważ budynek szkoły był zagrzybiony a sale były zimne. Brakowało boiska szkolnego, zagrożone też było bezpieczeństwo uczniów, ponieważ szkoła usytuowana była przy samej ulicy.
W 1981 roku podjęto starania o nową lokalizację szkoły. Po 12 latach pracy i nauki w trudnych warunkach, jesienią 1982 roku szkoła została przeniesiona do budynku OBM-u usytuowanego przy ulicy Czarkowskiego z dala od centrum miasta i ruchliwych ulic  i położonego w odległości około 300 metrów od internatu. Szkoła posiadała 7 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, łazienki dla dziewcząt i chłopców, szatnię i sklepik uczniowski. Jesienią 1984 roku urządzono boiska do piłki ręcznej i siatkowej, ustawiono ławki parkowe i boiskowe oraz urządzono ogródek szkolny. Plac szkolny został ogrodzony.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1 września 1984 roku  zakład zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy .Funkcję dyrektora Ośrodka powierzono w dalszym ciągu pani Jadwidze Leszczyńskiej, dyrektorem szkoły został pan Andrzej Jaszczuk, zaś kierownikiem internatu od 1 października została pani Antonina Lewicka.
W późniejszych latach następowały zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. W latach 1988-1989 funkcję tę pełniła pani Janina Toczyska. Od 1989 roku do 1993 roku dyrektorem szkoły była pani Jolanta Stefanowicz a od roku 1993 do 2004 roku funkcję tę sprawował pan Mirosław Korzycki.

Zmiany te dotyczyły również stanowiska kierownika internatu W latach 1984-2001 kierownikiem internatu była pani Antonina Lewicka zaś od roku 2001 do chwili obecnej funkcję tę sprawuje pan Krzysztof Chwedorczuk.
W grudniu 1990 roku po przeprowadzeniu badań pedagogiczno-psychologicznych dzieci mających szczególne trudności w nauce podjęto decyzję o utworzeniu klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W kolejnych latach liczba tych oddziałów stopniowo wzrastała.
Z dniem 1 września 1998 roku postanowieniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej pana Radosława Klekota utworzono w obrębie Ośrodka 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim o kierunku kształcenia-kucharz małej gastronomii a w późniejszych latach utworzono również kierunek cukiernik. Tym samym młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej miała możliwość dalszego kształcenia w placówce na poziomie ponadpodstawowym
Reforma szkolnictwa z dnia 1 września 1999 roku zmieniła dotychczasową strukturę organizacyjną szkolnictwa. Wraz z reformą zmienił się w Ośrodku cykl kształcenia, zaczęło funkcjonować Gimnazjum. Przez 3 kolejne lata nie było naboru do szkoły podstawowej, chociaż placówka gwarantowała kształcenie na tym etapie. Dopiero w roku szkolnym 2002/2003 powstała klasa IV dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2000 roku w roku szkolnym 2000/2001 utworzono klasę przysposabiającą do pracy w gospodarstwie domowym dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
W 1985 roku budynek szkoły przeszedł na własność Ośrodka. Odzyskano  jedno pomieszczenie, które przeznaczono na pracownię języka polskiego. Przeprowadzono najpilniejsze prace remontowe. Rok szkolny 1999/2000 rozpoczął długofalowy cykl remontów w szkole i w internacie z myślą o podniesieniu standardu życia i funkcjonowania wychowanków w Ośrodku. Dzięki środkom pozyskanym z PEFRON-u urządzono pracownię dla klasy przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, dokonano modernizacji łazienek i drzwi z myślą o osobach niepełnosprawnych fizycznie, zakupiono szereg pomocy naukowych, częściowo wymieniono sprzęt w szkole i w internacie. Wyremontowano kuchnię, stołówkę, magazyny, hol i pokoje sypialne w  internacie. Urządzono boisko szkolne wraz z wyposażeniem do gier zespołowych. W roku szkolnym 2002/2003 powstała pracownia komputerowa, która w następnych latach była rozbudowywana o kolejne stanowiska.

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych

Na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2004 roku został utworzony Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w skład, którego weszły: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Bursa Szkolna, do której jesienią 2005 w roku przeniesiono dzieci i młodzież dzięki czemu zdecydowanie poprawiły się warunki mieszkalne i bytowe wychowanków. Obowiązki dyrektora Zespołu Starostwo Powiatowe w Łosicach powierzyło panu Mirosławowi Korzyckiemu, w-ce dyrektorem został pan Artur Górniak.
W 2008 roku dyrektor zespołu pan Mirosław Korzycki podjął starania o pozyskanie skrzydła budynku Bursy Szkolnej na potrzeby szkół funkcjonujących w Ośrodku. W 2011 roku zapadła definitywna decyzja Zarządu Powiatu Łosickiego na czele ze starostą panem Czesławem Gizińskim o przekazaniu skrzydła Bursy szkolnej na potrzeby placówki. Nowy rok szkolny 2011/2012 dzieci i młodzież Ośrodka rozpoczęły naukę po raz pierwszy w budynku Bursy Szkolnej w nieporównywalnie lepszych warunkach bytowych i socjalnych.
Ośrodek nasz obejmuje wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym na wszystkich etapach kształcenia. Szkoła posiada obecnie 13 sal lekcyjnych, w których naukę odbywa 11 oddziałów liczących 96 wychowanków oraz zapewnia zaplecze noclegowe liczące 120 miejsc. Znajduje się też pokój nauczycielski, gabinety dyrektora i administracji, łazienki i szatnia. Kadra pedagogiczna Ośrodka stanowi obecnie 42 osoby.

Głównym celem kształcenia uczniów w Ośrodku jest wyposażenie ich w ramach posiadanych realnych możliwości w takie wiadomości i umiejętności, by zdobyli oni niezależność życiową w zakresie zaspakajania potrzeb życiowych, mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. 20 uczniów ZSzZ zdawało egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe na kierunku: kucharz małej gastronomii. Zdawalność ta była 100%.
W wolnym czasie uczniowie mają możliwość korzystania z Biblioteki Ośrodka oraz uczestniczą w działalności licznych organizacji, kół zainteresowań i stowarzyszeń działających w obrębie Ośrodka. Są to Samorząd Szkolny, Samorząd Internatu i Bursy Szkolnej, Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku, grupa wokalno-recytatorska, grupa plastyczna, grupa „Pierwszej pomocy”, grupa rekreacyjno-sportowa,, grupa gospodarcza, koło miłośników  Ziemi Łosickiej oraz Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”. W ramach działalności szkolnej i pozaszkolnej nasi wychowankowie mieli możliwość odnoszenia wielu sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. W okresie 33 lat istnienia Ośrodka odnotowano wiele sukcesów artystycznych naszych wychowanków w różnych konkursach plastycznych.
1.W 1980 roku Andrzej Frańczuk za linoryt „Zwycięstwo, otrzymał dyplom i nagrodę pieniężną na 18 Międzynarodowej Wystawie Sztuki Ludzi Niepełnosprawnych w Londynie. Praca ta została zakupiona przez zwiedzających.
2. W 1981 roku czterech wychowanków: S. Grabarski, J. Lelwiak, A. Frańczuk i M.Gębuś otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne za swoje prace na 19 Międzynarodowej Wystawie Sztuki Ludzi Niepełnosprawnych w Londynie. Linoryt  M.Gębusia „Mecz hokejowy” reprodukowany był w katalogu wystawy. Sukces ten był znaczący, ponieważ wystawiane były prace ze wszystkich kontynentów, a prace naszych wychowanków zostały zauważone.
3.Przez wiele lat trwała przygoda z konkursem plastycznym „Moja przygoda w muzeum” na którym nasi wychowankowie otrzymali szereg nagród i wyróżnień na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
-w 1985 roku na Konkursie Ogólnopolskim w Warszawie wyróżnienie otrzymały Maria Buczek i Beata Stefaniuk,
-w 1987 roku również na Ogólnopolskim Konkursie w Warszawie  nagrody otrzymali Leszek Dawidziuk za pracę „Pejzaż z wiatrakiem”, Marek Strzyż za pracę „Wiatrak”, oraz Marzena Adamowicz za pracę „Bez tytułu”. Wyróżnienie  otrzymał Leszek Dawidziuk za linoryt „Kolędnicy”. Prace te były reprodukowane w katalogu wystawy. W 1989 roku również w ramach tego konkursu wyróżniona została praca Krzysztofa Jeruzalskiego „Pejzaż”, praca ta oraz praca Z.Damianiuka prezentowane były na wystawie pokonkursowej w Pałacu Kultury i Nauki.
-w 1991 roku w Warszawie na Konkursie Ogólnopolskim nagrodę otrzymała Mariola Więch a wyróżnienie Bogdan Andrzejewski i Waldemar Kwasek.
-w 1993 roku na III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świat moich marzeń” w Zamościu dwóch naszych wychowanków: Adam Bednarczyk i Robert Panasiuk uczestniczyło w III Ogólnopolskich Warsztatach Plastycznych w Krasnobrodzie jako głównej nagrodzie konkursu a w rok później w  warsztatach tych ponownie uczestniczył Adam Bednarczyk.
-w 2002 roku na Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Sport i rekreacja w naszej szkole” w Warszawie wyróżnienie i 20-dniowy pobyt w Zakopanem otrzymali: Grzegorz Kokoszkiewicz za pastel „Biegi przełajowe” i Krzysztof Rabczuk za pastel „Przy ognisku”
4. W cyklicznym Konkursie plastycznym „Gdybym był pisarzem i malarzem” trwającym od 1966 roku nagrody i wyróżnienia otrzymali: Sebastian Redes, Adam Panasiuk, Piotr Jakubowski, Edyta Bojczewska, Adrian Kowieski, Ewa Baryło, Anna Łyczewska, Barbara Terpiłowska, Grzegorz Tomczuk, Beata Marciniak, Krzysztof Rabczuk, Tomasz Karczmarz, Piotr Chodziuk, Agnieszka Kaliszuk, Justyna Zacharuk, Bożena Bernaciak, Agnieszka Gawryś, Ewa Szyszko, Emil Polak, Krzysztof Kowalski, Agnieszka Łobejko, Wioletta Wiercińska, Katarzyna Lubowicka, Ewa Czapko, Marlena Baltaziuk, Kamil Wawryniuk i Elwira Jankowska
5. W kolejnym cyklicznie trwającym od 2006 roku Konkursie Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych „Siedlce, Podlasie i Anioły” wyróżnienie otrzymała Bożena Bernaciak w 2006 roku w kategorii wiekowej 13-18 lat, natomiast w 2010 roku Katarzyna Baryło otrzymała I miejsce w kategorii od lat 12.
Wychowankowie nasi odnoszą również szereg sukcesów sportowych w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” oraz grupy rekreacyjno-sportowej, które działają na terenie naszego Ośrodka. Nasi sportowcy borą udział w najważniejszych ogólnopolskich wydarzeniach sportowych: w Mistrzostwach Polski Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, piłce nożnej, wcześniej także w tenisie stołowym, w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, w ogólnopolskich zawodach Olimpiad Specjalnych w tenisie stołowym, piłce nożnej i lekkiej atletyce. W ciągu ostatnich 15 lat nasi sportowcy startowali w każdym województwie naszego kraju. Aktywnie uczestniczyli przy organizacji Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie. Nasza placówka organizuje imprezy sportowe o charakterze wojewódzkim i regionalnym w biegach przełajowych i piłce nożnej. W 20011 roku byliśmy organizatorami Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Zespole Szkół w Olszance. Czterej nasi wychowankowie reprezentowali Polskę na zawodach międzynarodowych:
1.    W 2003 roku Adam Kierekiesza został zwycięzcą Biegu Ogólnopolskiego Szkół Specjalnych im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie. Adam był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski „Sprawni Razem” w biegach średnich i przełajowych.
2.    W 2005 roku Paweł Jędrzejewicz zdobył srebrny medal w grze deblowej i brązowy w grze pojedynczej w tenisie stołowym, był uczestnikiem Europejskiego Turnieju Tenisa Stołowego w Czechach.
3.    W 2007 roku Łukasz Stal był uczestnikiem w Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szanghaju w lekkiej atletyce na 400 metrów i w skoku w dal.
4.    W 2011 roku Sylwester Jaciuk był uczestnikiem w Global Gamas w Ligurio we Włoszech. W biegu na 1500 metrów zajął 14 miejsce. Był to pierwszy start Sylwka w zawodach rangi mistrzostw świata. Sylwek jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w biegach przełajowych i średnich. Skutecznie rywalizuje z uczniami szkół masowych.
Sukcesy nasi podopiecznie odnoszą również na niwie muzycznej w ramach działalności grupy wokalno-recytatorskiej. Od 1989 roku grupa wokalna występuje pod nazwą „Hity”. Wysiłek małych artystów jest ogromny a ich sukcesy są powodem do radości ich opiekunów. Do największych osiągnięć zespołu „Hity” należy udział w wielu imprezach, które dla zespołu są wyróżnieniem i nagrodą. Do najważniejszych należą:
1.I Roztoczańskie Konfrontacje Literacko-Muzyczne w Tomaszowie Lubelskim w 1999 roku,
2.Konkurs Osób Niepełnosprawnych „Moje życie, mój świat” w Siedlcach w 2000  i w 2001 roku.
3.Powiatowy Przegląd Pieśni Religijnej w Łosickim Domu Kultury, który cyklicznie odbywa się od 1999 roku,
4.Regionalny Przegląd Piosenki Dzieci i Młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którego inicjatorem i gospodarzem jest nasz Ośrodek. W jubileuszowym X spotkaniu wzięły udział dzieci i młodzież z 3 województw i 9 powiatów reprezentowanych przez 14 zespołów.
5.Gminnych spotkaniach z kolędą w Mordach w 2002 i 2003 roku
Zespół przygotował też oprawę muzyczną i program artystyczny na szereg imprez lokalnych i powiatowych. Wielokrotnie gościł na antenie „Katolickiego Radia Podlasie” prezentując pieśni religijne.
Najstarszą wizytówką Ośrodka, bo z 33 letnim już stażem jest Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku, która uczestniczy w różnorodnych akcjach społecznych, licznych biwakach, wycieczkach i spotkaniach z wieloma drużynami harcerskimi z całej Polski dostarczając  tym samym dzieciom i młodzieży wiele radości, budząc wiarę we własne siły, pomagania sobie nawzajem, dostrzegania cudzych potrzeb i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Harcerze aktywnie biorą udział w corocznych zlotach w Stemplewie, obozach stałych i wędrownych po Podhalu, biwakach w Nowosielcu, rajdach, piknikach i spotkaniach integracyjnych z drużynami z innych szkół.  Uczestniczą w promocji naszej placówki na Dniach Łosic. Aktywnie włączają się w różnorodne akcje charytatywne na rzecz najuboższych i poszkodowanych czego przykładem są organizowane zbiórki żywności czy zbiórki dla powodzian. Harcerze podejmują również prace zarobkowe, które integrują ich ze środowiskiem lokalnym a w ten sposób pozyskane fundusze przeznaczają na wspólne wyjazdy. Drużyna jest również inicjatorem i gospodarzem Regionalnych i Ogólnopolskich Zlotów Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”.  W tegorocznym zlocie uczestniczyło …… drużyn z całej Polski.
Ośrodek jest integralną częścią Łosic i całego powiatu. Jego początki były trudne i skromne. Przez 33 lata uczyniono wiele by osiągnął obecny kształt i poziom kształcenia.  Jest miejscem nadziei dla dzieci i młodzieży wybiegającym w przyszłość i od nas wszystkich zależy jaka to będzie przyszłość i jaki ciąg dalszy jej historii.

Opracowanie: Marzanna Mrozowska.