Metoda Warnkego

Metoda Warnkego opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i moto¬rycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych re¬zultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia au¬tomatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki.
Terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.


Metoda Warnkego polega na badaniu i trenowaniu m. in. funkcji podstawowych poprzez 14 kroków:


•Za pomocą specjalnie opracowanych urządzeń bada się próg kolejności wzrokowej – te zdolności są niezbędne do precyzyjnego poukładania ciągów bodźców wzrokowych. Mierzy się je za pomocą błysków następujących po sobie, których to kolejność trzeba określić.
•Potem bada się próg kolejności słuchowej – zdolność ważną do układania ciągów bodźców słuchowych, którą mierzy się za pomocą następujących po sobie kliknięć w słuchawkach (ich kolejność również należy podać).
•Kolejny krok to zbadanie słyszenia kierunkowego, które jest konieczne do wychwytywania dźwięków użytecznych wśród zakłócających. Mierzy się ją za pomocą kliknięcia w słuchawkach i podania kierunku, z którego dochodzi.
Różnicowanie tonów to umiejętność szybkiego dostrzegania różnic wysokości dźwięków, które pojawiają się jeden po drugim. Mierzy się je za pomocą dwóch różnych tonów pojawiających się w słuchawkach i określeniu ich kolejności. Jest to istotne dla dzieci z dysleksją, gdyż badania wykazały, że słyszą one wszystko w jednakowy sposób.
•Krok 5. w badaniu to synchroniczne wystukiwanie rytmu. Jest to umiejętność świadcząca o efektywnej współpracy półkul mózgowych. Mierzona za pomocą kliknięć, które zmieniają się i dochodzą raz z prawej, raz z lewej strony w słuchawkach. Osoby z dysleksją mają o wiele więcej trudności z utrzymaniem jednolitego rytmu wystukiwania przy naprzemiennym używaniu obu rąk. Przyczyną jest zaburzona koordynacja miedzy półkulami mózgowymi.
• Krok 6. to czas reakcji z wyborem istotny w procesach decyzyjnych. Mierzy się czas, jaki upływa od chwili pojawienia się pierwszego bodźca do naciśnięcia przycisku na urządzeniu.
• Kolejny krok to test wzorca częstotliwości – umiejętności przekładania melodii mowy na informację, która mierzona jest za pomocą dwóch ciągów dźwięków o jednakowej wysokości – należy określić jego pozycję. Potem sprawdza się wzorzec czasowy – umiejętność przekładania rytmu mowy na informacje, które mierzy się za pomocą ciągu dwóch dźwięków o takiej samej długości i jednego o odmiennej – należy określić jego pozycję.
• Krok 8. i 9. to badanie koordynacji oko-ręka – ważne dla dysgrafików.
• Sprawdzić należy również zdolność zapamiętywania krótkotrwałego – umiejętność ważną przy czytaniu ze zrozumieniem tekstu oraz rozróżnianie głosek i spostrzeganie dynamiczne– ważne przy szybkim, niezakłóconym czytaniu.
• Ostatnie kroki w badaniu to sprawdzenie wzroku (np. czy osoba nie ma tzw. zeza ukrytego), czy dobrze odtwarza widziany obiekt na środkowym dołku każdego oka.
• I wreszcie krok 14. – literowanie wzrokowe, które sprawdza się za pomocą przeliterowania słów takich, które inaczej się pisze, a inaczej wymawia.
Trainer, przy pomocy mikrofonu, słuchawek, płyt CD, specjalnych okularów i różnych przygotowanych przez terapeutę materiałów.

Wszystkie stwierdzone zaburzenia należy trenować jednocześnie. Trenuje się za pomocą specjalnych urządzeń, np Brain Boy Universal lub Lateral Trainer, przy pomocy mikrofonu, słuchawek, płyt CD, specjalnych okularów i różnych przygotowanych przez terapeutę materiałów.

Trainer, przy pomocy mikrofonu, słuchawek, płyt CD, specjalnych okularów i różnych przygotowanych przez terapeutę materiałów.

Metoda Warnkego to absolutna nowość w Polsce. Metoda nie jest szeroko znana,  jest jednak  bardzo efektywna. Jak donoszą badania, poprawa umiejętności pisania i czytania kształtuje się na granicy 40-50%.

Wszystkie stwierdzone zaburzenia należy trenować jednocześnie. Trenuje się za pomocą specjalnych urządzeń, np Brain Boy Universal lub Lateral Trainer, przy pomocy mikrofonu, słuchawek, płyt CD, specjalnych okularów i różnych przygotowanych przez terapeutę materiałów.


Opracowała: Edyta Jaszczuk