Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

Wszyscy uczniowie naszej placówki są objęci opieką psychologiczną i pedagogiczną, która jest im potrzebna z racji pojawiających się problemów edukacyjnych, emocjonalnych i zaburzeń w zachowaniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także na wniosek nauczycieli, wychowawców i rodziców. Proponujemy uczniom wiele zróżnicowanych zajęć dostosowanych do ich indywidualnych możliwości i wieku rozwojowego. W ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia grupowe i spotkania indywidualne. Uczniowie otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć o charakterze terapeutycznym, terapii EEG Biofeedback, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć relaksacyjnych, zajęć sensoplastycznych, zajęć psychoedukacyjnych, ogólno rozwijających oraz wspierających, których celem jest: rozwijanie mocnych i słabych stron, praca nad umiejętnością dopasowywania się do wymagań otoczenia, radzenie sobie z emocjami, rozwijanie funkcji wykonawczych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych, konfrontowanie się z sytuacjami lękowymi, rozwijanie komunikacji słownej, rozwijanie procesów poznawczych.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych oraz zachowań adekwatnych do sytuacji, poznanie sposobów radzenia sobie ze złością, tłumienie zachowań wymuszających, tworzenie realnej oceny własnej osoby, utrzymywanie kontaktu słownego, wgląd w siebie, swoje zachowanie i postępowanie, współpraca i współdziałanie, wzmacnianie motywacji do współpracy, poczucia pewności siebie, wzmacnianie wiary w siebie oraz zaradności. Realizowane są zajęcia oraz rozmowy indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Prowadzone są porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów prawnych.