Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łosicach

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Tożsamość administratora

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych reprezentowany przez Dyrektora Zespołu z siedzibą w Łosicach (08-200), ul. Krasickiego 1, tel./fax. 83 359 06 87, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Jednostką obsługującą pracę Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych jest Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach – można skontaktować się poprzez adres email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych zadań zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn. zm.)

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz przepisów właściwych dla poszczególnych zadań realizowanych przez Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które uczestniczą w świadczeniu wybranych przez Panią/Pana usług realizowanych przez Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych.

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu oraz urzędów obsługujących te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną usługę. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.