Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łosicach

Aktualności

Zbiórka nakrętek

Email Drukuj PDF

W dniu wczorajszym przekazaliśmy pierszą partię zebranych w naszym Ośrodku nakrętek dla Antosi !!!

Zbiórka trwa nadalalt

alt

Dzień Edukacji Narodowej

Email Drukuj PDF

W Dniu Edukacji Narodowej

nauczyciele oraz wychowawcy Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łosicach

otrzymali Nagrody Starosty Powiatu Łosickiego oraz Nagrody Dyrektora

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

altalt

XIX Regionalny Przegląd Piosenki Dzieci i Młodzieży

Email Drukuj PDF

„ZAMIAST ŚPIEWAĆ WIOSNĄ – ZAŚPIEWAMY JESIENIĄ”

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany. Nie możemy się spotkać osobiście, dlatego organizację XIX Regionalnego Przeglądu Piosenki Dzieci i Młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych przenosimy do sieci. Otrzymaliśmy zgłoszenia z przedszkoli, szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. W poniedziałek zaprezentujemy nadesłane filmy. Zachęcamy do oglądania, słuchania i głosowania. Wspólnie wybierzmy zwycięzcę tegorocznej edycji Przeglądu Piosenki.

Liczymy na Waszą aktywność i dobrą zabawę !!!

alt

Harcerska gra

Email Drukuj PDF

Dziś jesienne poruszenie w naszej drużynie. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w niewielkich grupach, ruszyliśmy w teren wokół Ośrodka.

Były pląsy, musztra, malowanie jesiennych pejzaży oraz powtórka z wiedzy harcerskiej. Całość zakończyła się wokół ogniska.

(więcej zdjęć w galerii)

alt

XIX Regionalny Przegląd Piosenki Dzieci i Młodzieży

Email Drukuj PDF

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach

zaprasza do wzięcia udziału

w XIX Regionalnym Przeglądzie Piosenki Dzieci i Młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

wszelkie informacje przesłaliśmy na e – meile w załącznikach

alt

Informacje dla rodziców

Email Drukuj PDF

Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół

wytyczne

Głównego Inspektoratu Sanitarnego we

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia

alt

altaltaltaltaltaltalt

Regulamin monitoringu

Email Drukuj PDF

 

REGULAMIN I ZARZĄDZENIE MONITORINIGU WIZYJNEGO (PDF)

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 07/2020

z dnia 06 maja 2020r.

 

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Łosicach 

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu oraz terenu wokół Zespołu (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, przebieralni.

3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Zespołu.

4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Łosicach zwany dalej Zespołem.

 

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest:

1.   zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,

2.   ochrona mienia Zespołu,

3.   zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę.

 

§ 3

1.   System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu,  a ponadto stanowiska umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory.  

2.   Kamery monitoringu znajdują się:

a)     wewnątrz budynku

- na korytarzach Zespołu  22 szt.

b)  zewnątrz budynku

- skierowana na wejścia główne 8 szt.

- inne zewnętrzne 7 szt.

 

3.   Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są:

- Dyrektor

- Wicedyrektor

- Kierownik internatu i bursy

- Kierownik gospodarczy

 

§ 4

1.   Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2.   Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

3.   Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

4.   Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż            3 miesiące od dnia nagrania.

5.   W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.   Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

§ 5

1.   Informacja   o   funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.

2.   Na   tablicy   ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej Zespołu zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.   Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
o stosowaniu monitoringu na terenie Zespołu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.   Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5.     Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Zespołu lub w przypadku jego nieobecności przez Wicedyrektora i Kierownika internatu i bursy.

6.     Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

7.   Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku  bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

8.   Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

 

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu.

 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia  przez Dyrektora Zespołu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
 obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

1.     Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Łosicach             (ul. Ignacego Krasickiego 1, 08-200 Łosice, tel. 83 359 06-87).

2.   W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3.   Dane osobowe bę przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu, ochrony mienia Zespołu oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę.

4.     Dane osobowe bę przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.     Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

6.     Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Załącznik nr 2 Regulaminu funkcjonowania,
 obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

Oświadczenie dotyczące stosowania monitoringu

 

 

 

Ja, .............................................................................................................................................

                 (imię  i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu)

 

wykonujący pracę na stanowisku.............................................................................................

                                                                (określić stanowisko)

 

w jednostce ..............................................................................................................................

                                                       (nazwa  jednostki)

ul. Krasickiego 1, 08 - 200 Łosice, przyjmuję do wiadomości, że u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów                        i pracowników Zespołu, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę.

 

 

.....................................................................................

(imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)

 

 

Info

Email Drukuj PDF

Informacja organizacyjna

Email Drukuj PDF

Kochani uczniowie!!!
 

W ostatnich dniach nasze życie wywróciło się do góry nogami. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest dla każdego z nas trudna. Nasze życie nie wygląda już tak samo. Większość    z Was tęskni za szkołą, przyjaciółmi, nauczycielami i wychowawcami. A my za Wami!

 W natłoku płynących informacji możecie czuć strach, lęk a nawet panikę. Trudno jest też się przyzwyczaić do nowego rytmu życia. To jest szczególny czas, aby zadbać o siebie i swoją rodzinę. Z troską o Was przygotowaliśmy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą telefonu, Messenger’a lub maila, z której śmiało możecie korzystać.

Jeśli chcielibyście uzyskać pomoc, albo porozmawiać z pedagogiem lub psychologiem od 25 marca 2020 r. wprowadzamy dyżur telefoniczny pod numerem: 83 357 24 15:

 

Poniedziałek w godzinach 10:00 – 11:00 – pani Iwona Wysokińska,

Wtorek w godzinach 10:00 – 11:00 – pani Kamila Krasiejko-Sulima,

Środa w godzinach 10:00 – 11:00 – pani Agata Raszuk-Krypa,

Czwartek w godzinach 10:00 – 11:00 – pani Iwona Wysokińska,

                  w godzinach 11:00 – 12:00 – pani Kamila Krasiejko-Sulima,

Piątek w godzinach 10:00 – 11:00 – pani Urszula Wasiluk.

 

Dyżur telefoniczny pod numerem: 83 357 24 15  pełni też logopeda pani Janna Turzyk  we środę w godzinach 11:00 – 12:00.

 Poniżej adresy poczty psychologa, pedagogów i logopedy: 

- pani Kamila Krasiejko-Sulima: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- pani Agata Raszuk-Krypa: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- pani Urszula Wasiluk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- pani Iwona Wysokińska: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- pani Joanna Turzyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jesteśmy pełne nadziei, że nasze życie wkrótce wróci do normalności. A tymczasem wzajemnie się wspierajmy! Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i najbliższych!!!

 

 Z pozdrowieniami

 Adresy poczty elektronicznej nauczycieli:

 

Andrzejczuk Joanna Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Chotnicka Renata Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Chwedorczuk Alicja Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Górniak Artur Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Ignaciuk Krzysztof Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Jaszczuk Edyta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kalicka Anna Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Karbowiak Sławomir Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Kordaczuk Justyna  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Krasiejko-Sulima Kamila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Marczuk Daria  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Marczuk Karol  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Michaluk Emilia Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Mitek Anna Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Mrozowska Marzanna Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Mrozowski Dariusz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Odoszewska Elżbieta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Onopiuk Anna Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Paprocka Agnieszka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Raszuk Agata Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Romanowicz - Gizińska Justyna Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Turzyk Joanna Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tymoszuk Izabela Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Wasiluk Urszula Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Wysokińska Iwona Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zadrożniak Edyta  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Zańko Anastazja Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

 

Klasa Wychowawca Mail
Klasa II sp Agnieszka Paprocka/ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     
Dominika Kamińska
Klasa III sp um Renata Chotnicka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Klasa VI sp Edyta Jaszczuk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    
Klasa VI sp um Justyna  Romanowicz-Gizińska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Klasa VIII Joanna Andrzejczuk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     
Klasa I br. I st:   Marzanna Mrozowska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      
Klasa II br I st Dariusz Mrozowski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Klasa III br. I st.   Anna Mitek Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     
Klasa I a spdp Alicja Chwedorczuk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     
Klasa I b spdp Justyna Kordaczuk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.       
Klasa III spdp Anna Kalicka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

Zasady prowadzenia nauczania na odległość

Email Drukuj PDF

 

Od 25 marca 2020 do 8 czerwca 2020 pracę placówki regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania  i klasyfikowania uczniów.

 

Placówka realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  w ramach tej realizacji:

 

 1. Przekazano uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 2. Dyrektor i nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

 3. Ustalono tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
  1)   równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

 

 1. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

 2. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

 3. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

 4. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

 1. Ustalono sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

 2. Wskazano źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

 3. Zapewniono każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji w formie  i terminach ustalonych z dyrektorem placówki.

 4. Metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy  i umiejętności:

 

 1. rozmowy telefoniczne z uczniem sprawdzające postęp ucznia;

 2. zadania domowe przesyłane na pocztę elektroniczną;

 3. wykonane zadania  w formie papierowej dostarczonej do szkoły;

 4. zdjęcia wykonanych prac.

 

 1. Formy:

 

 1. zadania domowe wysyłane pocztą tradycyjną;

 2. zadania domowe wysyłane pocztą elektroniczną;

 3. rozmowy telefoniczne z uczniem;

 4. propozycja działań zamieszczanych na portalu społecznościowym Facebook.

 

 1. Postępy w nauce – uzyskane oceny – sposób oceniania w kształceniu na odległość:

 

 1. Ocenianie odbywa się na bieżąco zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zamieszczonym w Statutach poszczególnych szkół Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 

Strona 1 z 12

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.